Het AMVJ Fonds financieert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

Lees meer

Fonds aanvragen

Het AMVJ Fonds financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Het AMVJ Fonds doet dit op twee manieren: A. Wij ondersteunen eenmalige projecten. B. Daarnaast het versterken van organisaties die hun slagkracht willen vergroten en daarvoor een financiële donatie en/of inhoudelijk advies nodig hebben. Dit kan pas nadat een eenmalig project ondersteund is.

Het AMVJ Fonds constateert dat organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontwikkelen en uitvoeren, voor een belangrijk deel op projectfinanciering zijn aangewezen. Er zijn vaak geen of nauwelijks financiële middelen beschikbaar waarmee organisaties hun slagkracht kunnen vergroten, op inhoudelijk, organisatorisch dan wel financieel gebied. Bij het vergroten van slagkracht kan worden gedacht aan:

 • Het opschalen van reeds bestaande projecten / het vergroten van het bereik onder jongeren in Amsterdam, door te investeren in extra personele capaciteit, marketingactiviteiten, een nieuwe locatie of faciliteiten;
 • Het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie door de huidige manier van werken te (laten) onderzoeken en (zo nodig met externe expertise) een strategie of bedrijfsplan voor de komende drie jaar op te stellen;
 • Het ontwikkelen en implementeren van strategieën om extra omzet te genereren of de inkomsten verder te diversificeren. Het AMVJ Fonds zou de benodigde startinvesteringen ter beschikking kunnen stellen, onderzoek of implementatie kunnen faciliteren etc.

Het AMVJ Fonds wil jaarlijks een deel van haar donatiebudget reserveren voor organisaties die zich willen ontwikkelen (en zich richten op de AMVJ Fonds doelgroep en op de activiteiten die het AMVJ Fonds in haar beleid centraal stelt). Deze financiële steun wordt in alle gevallen voor een aaneengesloten periode van ten minste één en ten hoogste drie jaar ter beschikking gesteld.

Het AMVJ Fonds zal ook nog individuele projectaanvragen in behandeling nemen, het ondersteunen van projecten is echter geen kernactiviteit meer. Een aanvraag kan worden ingediend door een samenvatting (max. 1A4) aangevuld met een begroting en dekkingsplan te mailen aan secretariaat@amvjfonds.nl. De besluitvorming geschiedt collectief.

Organisaties die in aanmerking willen komen voor een dergelijke vorm van ondersteuning, kunnen een korte beschrijving (maximaal 1 A4!) van hun plan mailen aan secretariaat@amvjfonds.nl. Het is van belang dat wordt omschreven:

 • Op welke wijze men de organisatie wil versterken;
 • Met welk doel;
 • Wat het belang is en/of welke urgentie er is;
 • Op welke wijze men de gewenste verbetering wil meten/monitoren;
 • Binnen welke looptijd de gewenste verbetering wordt geïmplementeerd;
 • Wat het benodigd bedrag is;
 • Welke additionele ondersteuning eventueel nodig is (advies etc).

Het bestuur van het AMVJ Fonds bekijkt het ingediende voorstel en beoordeelt (eventueel op basis van aanvullende stukken en/of een gesprek) of er mogelijkheden zijn voor financiering. De besluitvorming geschiedt collectief. Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat via secretariaat@amvjfonds.nl

AMVJ Nieuws

18
sep

Nieuwe aanvragen

De eerstvolgende indientermijn is van 6 november 2017 tot en met 24 november 2017. Stuur uw word/excel/pdf naar secretariaat@amvjfonds.nl. Een reactie op uw aanvraag ontvangt u rond eind december 2017.    
17
jan

Tien aanbevelingen voor nieuwe projectaanvragen

In opdracht van het AMVJ Fonds deed Onderzoek, Informatie en Statistiek van de Gemeente Amsterdam een onderzoek naar de vraag: ‘Aan welke type projecten kan het AMVJ-fonds het beste subsidie verlenen om de sociaal-culturele positie van Amsterdamse jongeren, voor...

AMVJ Projecten

Andere fondsen

 • VSB Fonds
 • Skan Fonds
 • Oranje Fonds
 • Stichting Doen
 • AFK