Organisatieversterking

Het AMVJ Fonds constateert dat organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontwikkelen en uitvoeren, voor een belangrijk deel op projectfinanciering zijn aangewezen. Er zijn vaak geen of nauwelijks financiële middelen beschikbaar waarmee organisaties hun slagkracht kunnen vergroten, op inhoudelijk, organisatorisch dan wel financieel gebied. Bij het vergroten van slagkracht kan worden gedacht aan:

  • Het opschalen van reeds bestaande projecten / het vergroten van het bereik onder jongeren in Amsterdam, door te investeren in extra personele capaciteit, marketingactiviteiten, een nieuwe locatie of faciliteiten;
  • Het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie door de huidige manier van werken te (laten) onderzoeken en (zo nodig met externe expertise) een strategie of bedrijfsplan voor de komende drie jaar op te stellen;
  • Het ontwikkelen en implementeren van strategieën om extra omzet te genereren of de inkomsten verder te diversificeren. Het AMVJ Fonds zou de benodigde startinvesteringen ter beschikking kunnen stellen, onderzoek of implementatie kunnen faciliteren etc.

Het AMVJ Fonds wil jaarlijks een deel van haar donatiebudget reserveren voor organisaties die zich willen ontwikkelen (en zich richten op de AMVJ Fonds doelgroep en op de activiteiten die het AMVJ Fonds in haar beleid centraal stelt). Deze financiële steun wordt in alle gevallen voor een aaneengesloten periode van ten minste één en ten hoogste drie jaar ter beschikking gesteld.