Het AMVJ Fonds

Na de verkoop van het AMVJ-gebouw in de jaren ’80, is besloten het AMVJ Fonds op te richten. Waar het werk van de AMVJ zich voorheen richtte op het organiseren van sociaal-culturele activiteiten voor de eigen leden, is er na de verkoop van het centrale gebouw in Amsterdam voor gekozen de nog beschikbare middelen via het Fonds een breder bereik te geven.

Het AMVJ Fonds is gericht op cultuurparticipatie van Amsterdamse jongeren. Het AMVJ financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

In de statuten van de stichting staat hierover het volgende vermeld (artikel 2):

1. De stichting stelt zich ten doel de participatie van Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is te bevorderen.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het doen van uitkeringen aan organisaties die hiervoor in aanmerking komen.

3. Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.